Náhradní díly

Podmínky užití

Provozovatele Petra Melichara, IČO: 70164011, se sídlem Lukavice 81, 538 21 Slatiňany (dále jen „Provozovatel“)

pro přístup a užití webových stránek www.pivrsmoto.cz

(dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících www.pivrsmoto.cz(dále jen „Uživatel“) při vstupu na www.pivrsmoto.cz, a dalším používání www.pivrsmoto.cz, jakož i další související právní vztahy.

 2. Uživatel vstupem na www.pivrsmoto.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

 3. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na www.pivrsmoto.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na www.pivrsmoto.cz.

II. Použití www.pivrsmoto.cz

 1. Přístup a používání www.pivrsmoto.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání www.pivrsmoto.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

 2. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na www.pivrsmoto.cz, ani nezávadnost a bezpečnost www.pivrsmoto.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání www.pivrsmoto.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na www.pivrsmoto.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou www.pivrsmoto.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na www.pivrsmoto.cz.

 4. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do www.pivrsmoto.cz.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Kupní smlouvu. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají kupní smlouvu.

 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

 8. V případě, že by se Uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IV. Autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem www.pivrsmoto.cz.

 2. Obsah těchto stránek, jako text, grafika, obrázky, fotky a další materiál jsou chráněny copyrightem, obchodní značkou, a dalšími vlastnickými (včetne intelektualních) práv. Neoprávněné užití těchto materiálů může porušit copyright, obchodní značku a další práva. Všechna práva vyhrazena.

 3. Obsah www.pivrsmoto.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:

  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  2. veškeré údaje, které poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  3. se před zahájením užívání důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

 2. Uživatel je povinen při užívání www.pivrsmoto.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

  1. užívat www.pivrsmoto.cz v rozporu s těmito Podmínkami,

  2. komerčně užívat kterékoli části www.pivrsmoto.cz způsobem způsobilým poškodit Provozovatele,

  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást www.pivrsmoto.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data,

  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz www.pivrsmoto.cz. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  1. nebude používat www.pivrsmoto.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s www.pivrsmoto.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití www.pivrsmoto.cz realizován.

 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14. 1. 2014

V Lukavici dne 13. 1. 2014

 


Prodej na splátky

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 604 593 458

Kontakt na naši zákaznickou linku
ATHENAK-TECHCARBONE LORRAINEJMTAOKINGKBel-RayVENHILLALL BALLSLUCASMIVVUFOEASTON EXPCYCRAEKHIFLOFILTROPIPERCROSSMOTION STUFFJTGOLDFRENNGWRP
Image Map