Náhradní díly

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní stanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává Petr Melichar se sídlem Lukavice 81, 538 21 Slatiňany (dále jen “PIVRS MOTO”)

                IČ: 701 64 011

                DIČ:CZ7705043346

jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje.

3. Tyto podmínky platí i v případě, že PIVRS MOTO sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

 

I.

Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví objednávku.

2. Plněním se rozumí zboží dodávané v souladu s jeho předmětem podnikání.

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku, názvem, opatřeny cenou a popř.objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči PIVRS MOTU s cílem obdržet od něho plnění.

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

a) Jméno a příjmení, popř.firma kupujícího,
b) bydliště popř. sídlo kupujícího,
c)  dodací a fakturační  adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,
d) IČO a DIČ kupujícího
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího
f)  druh zboží a jeho množství
g) označení zboží podle položek ceníku PIVRS MOTO
h) podpis kupujícího popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je PIVRS MOTO oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

PIVRS MOTO si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku.

V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je PIVRS MOTO oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním PIVRS MOTO v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu.

6. Dodávkou či splněním PIVRS MOTO (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.

7. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna  v souladu s Reklamačním řádem PIVRS MOTO, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

8. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.

9. Termín splatnosti je den, který určila PIVRS MOTO a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet PIVRS MOTO  nebo této společnosti uhrazena v hotovosti).

10. Pokud není PIVRS MOTO vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce PIVRS MOTO. PIVRS MOTO si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle PIVRS MOTO nebo  umístění ceníku na stránky internetového obchodu www.pivrsmoto.cz. O vydání ceníku Společnost MOTOPOINT zveřejní informaci v síti INTERNET na stránce PIVRS MOTO s adresou www.pivrsmoto.cz .

11. Backorder je náhradní řešení pro případ, že PIVRS MOTO nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že PIVRS MOTO po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění PIVRS MOTO v přiměřené dodatečné době, sdělí PIVRS MOTO kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř.navrhne zrušení objednávky.

 II.

Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané PIVRS MOTO. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného PIVRS MOTO.  PIVRS MOTO se zavazuje poskytovat informaci o vydání nových ceníků alespoň zveřejněním na internetové stránce

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou, formou přenosu dat po síti INTERNET nebo telefonicky. V případě objednávky jinou než písemnou formou si PIVRS MOTO. vyhrazuje právo  neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.

3. PIVRS MOTO je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči PIVRS MOTO splatné ke dni vystavení objednávky.

4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, přepravní služby, spedice, popř. vlastním rozvozem PIVRS MOTO za ceny obvyklé, pokud není v čl.6 kupní smlouvy uvedeno jinak

Převzetí zboží potvrdí kupující PIVRS MOTU na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem,  uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení  s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky PIVRS MOTO, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres  PIVRS MOTOmůže splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat PIVRS MOTO o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje PIVRS MOTO jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list. 

Dodací list potvrzený kupujícím bude přiložen k faktuře či pokladnímu dokladu.

Dodací list obsahuje:
- identifikaci kupujícího dle kupní smlouvy
- číslo objednávky kupujícího
- předmět plnění  a ceny za jednotlivé položky

 III.

Kupní  cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné, popř. dopravné  je účtováno zvlášť, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. 

Kupující je s ceníkem seznámen.

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění).

3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a) jméno a příjmení, popř.firmu kupujícího,
b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
c) IČO a DIČ kupujícího
e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
f) datum splatnosti,
g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny,pokud se nejedná o sběrnou fakturu
h) uvedení celkové ceny bez DPH,-
i) DPH,
j) uvedení celkové částky k úhradě,
k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,
l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.

4. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je PIVRS MOTO oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení.  Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je PIVRS MOTO oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.

Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu PIVRS MOTO nebo po dohodě s ní  a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

IV.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem PIVRS MOTO, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.

 2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, PIVRS MOTO poskytuje na veškeré zboží záruku  v délce 6 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

V.

Vrácení zboží

Kupující má právo do 7 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se PIVRS MOTO zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis.

To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst.4 čl.I  podmínek.

 

VI.

Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou.  Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle Řádu tohoto rozhodčího soudu.

3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za PIVRS MOTO. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce PIVRS MOTO nabývají účinnosti 2.dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.


 

Provozní podmínky

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

 • elektronicky ze serveru www.pivrsmoto.cz - online

 • e-mailem obchod@pivrsmoto.cz

OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY

 • přijatá objednávka bude obratem e-mailem potvrzena a v případě potřeby telefonicky popř. e-mailem ověřena, popř. upřesněna

 • v případě nemožnosti úplného vykrytí objednávky bude s objednatelem telefonicky, popř. mailem dohodnuto náhradní dodání nebo storno položky

ODESLÁNÍ

 • zboží je odesíláno neprodleně po obdržení resp. potřebném upřesnění či ověření objednávky poštou nebo přepravní službou

 • elektronické objednávky jsou odesílány v došlém pořadí

 • odeslání zboží v den obdržení objednávky dodavatel zaručuje, pouze pokud obdrží objednávku do 10:00 hod

DOPRAVNÉ

 • k zásilkám se zbožím účtujeme následující poplatky za dopravné:

Česká pošta, dobírka  150,- Kč bez DPH

PLATBA

 • dobírkou

 • převodem

NÁHRADNÍ DODÁVKA

 • v případě že objednané zboží není momentálně na skladě, bude objednateli nabídnut náhradní termín dodání, nebo dohodnuto zrušení objednávky

REKLAMACE

 • reklamace se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vydává pro účely vyřizování práv z odpovědnosti za vady ze vztahů mezi Petrem Melicharem, Lukavice 81, 538 21 Slatiňany, IČO: 701 64 011, DIČ: CZ7705043346 (dále jen „prodávající“) a jejími kupujícími.
Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) v platném znění.

I. Uvedené pojmy

 1. Odběratelem se rozumí kupující ve smyslu VOP.

 2. Odpovědností za vady se rozumí:
  a) odpovědnost za množství dodaného zboží
  b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží

 3. Reklamace je jednostranný písemný právní úkon odběratele směřující k uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 4. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu, popř. přepravního listu odběratelem. Potvrzením odběratel stvrzuje shodu počtu balíků popř. výrobků s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech.

 5. Reklamačním listem se rozumí dokument vydávaný prodávajícím.

 6. Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady“) se rozumí:
  a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na     dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn titulů
  b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na     dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.
  Vadami podle písm a) a b) není rozpor mezi množstvím zboží dodaným a objednaným, pokud nebyl zjištěn rozpor v těchto ustanoveních uvedený. V takovém případě se plnění prodávající považuje za dílčí.

 7. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, to je vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak odběratel je nemohl zjistit ani vynaložením veškerého úsilí.

II.Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za množství a kvalitu zboží, tedy za to, že zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které odběratel objednal.

 2. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje odběratel reklamací.

 3. Odběratel musí učinit reklamaci bez odkladu po té, co vadu zjistí, pokud není dále stanoveno jinak.

III. Zjevné vady

 1. Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad. Pokud je odběrateli doručeno takové množství zboží, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu zboží. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10% převzatého zboží (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství.
  Obsahuje-li statistický vzorek více než 50% výrobků se zjevnými vadami, je odběratel oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50% množství dodaného zboží neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zboží v množství nad 10% dodaného objemu zboží, pokud odběratel při převzetí a provedení statistické přejímky neuvedl vady zboží v množství přesahujícím tuto hodnotu.

 2. Pro uplatnění práv ze zjevných vad je odběratel povinen reklamaci řádně a nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží doručit prodávajícímu. Řádným doručením se rozumí telefonické, nebo elektronické sdělení (pro posouzení včasnosti reklamace je rozhodující doručení reklamace na přístroj prodávajícího), jehož obsahem musí být:
  a) Číslo dodacího listu
  b) Katalogové (ceníkové) číslo chybějícího produktu
  c) Množství chybějícího produktu

 3. Reklamace se vyřizuje podle možností prodávajícího poskytnutím nového odpovídajícího plnění nebo dobropisováním ceny nedodaného zboží.

 4. Pokud prodávající poskytl odběrateli náhradní plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny náhradního plnění.

IV. Skryté vady

 1. Odběratel zapisuje skryté vady do reklamačního listu, který musí obsahovat:
  a) označení odběratele
  b) označení vadného výrobku s uvedením katalogového čísla a názvu titulu
  c) označení množství vadného výrobku
  d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje
  e) jméno, adresu a podpis kupujícího, který reklamaci uplatnil
  f) datum prodeje reklamovaného výrobku
  g) datum reklamace
  h) podpis odběratele

 2. Reklamace skrytých vad vyřizuje prodávající převzetím řádně vyplněného reklamačního listu.

 3. Skryté vady se vyřizují zásadně poskytnutím dobropisu, nebo náhradním plněním.

V. Společná ustanovení

 1. Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace prodávajícím. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí náhradního plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace.

 2. Prodávající neuzná reklamaci
  a) která nebyla provedena včas
  b) která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem

 3. Prodávající dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace:
  a) vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí
  b) mechanické poškození výrobku kupujícím, popř. nečistoty apod.
  c) u zboží označeného nálepkami s cenami popř.obaly jiných osob
  d) veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat

 4. Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese prodávající.

 5. Tento reklamační řád platí ode dne jeho vydání do jeho zrušení nebo do vydání reklamačního řádu s pozdějším datem.

 6. V dalším se reklamační řízení posuzuje podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění.

Lukavice dne 13.2.2014


Prodej na splátky

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 604 593 458

Kontakt na naši zákaznickou linku
ATHENAK-TECHCARBONE LORRAINEJMTAOKINGKBel-RayVENHILLALL BALLSLUCASMIVVUFOEASTON EXPCYCRAEKHIFLOFILTROPIPERCROSSMOTION STUFFJTGOLDFRENNGWRP
Image Map